Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN e-baza-firm.pl

 1. Definicje:
  1. Administrator serwisu – Helisa Factory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nr KRS 0000698706, NIP: 5272823333, REGON: 368497550;
  2. Baza danych – zasób Danych dotyczących określonej przez Zarejestrowanego użytkownika grupy podmiotów gospodarczych;
  3. Dane – dostępne w zasobach Serwisu informacje dotyczące podmiotów gospodarczych, pochodzące ze Źródeł informacji;
  4. Konto – wydzielona część Serwisu umożliwiająca Zarejestrowanym użytkownikom dostęp do wybranych Usług;
  5. Nowy rekord – Pojedynczy rekord, którego Zarejestrowany użytkownik nie posiada w żadnym z utworzonych Zestawień;
  6. PayU – system obsługi płatności internetowych obsługiwany przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS 0000274399, NIP 7792308495, REGON 300523444;
  7. Plik bazy – plik komputerowy o określonej zawartości i formacie, zawierający Pojedyncze rekordy z utworzonego Zestawienia;
  8. Pojedynczy rekord – część Bazy danych zawierająca Dane pojedynczego podmiotu;
  9. Posiadany rekord – Pojedynczy rekord, który Zarejestrowany użytkownik posiada w co najmniej jednym z utworzonych Zestawień;
  10. Regulamin – niniejszy regulamin;
  11. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem e-baza-firm.pl jego oprogramowanie i bazy danych;
  12. Usługi – wszystkie usługi oferowane w Serwisie;
  13. Użytkownik – każda osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu;
  14. Zestawienie – zbiór Pojedynczych rekordów wybranych na podstawie zdefiniowanych przez Zarejestrowanego użytkownika kryteriów z utworzonej wcześniej Bazy danych;
  15. Zarejestrowany użytkownik – Użytkownik posiadający Konto w Serwisie;
  16. Źródła informacji – wszystkie źródła informacji, z których Administrator serwisu korzysta przy budowie własnego zbioru danych; w szczególności:
   1. Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny,
   2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
   3. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS),
   4. Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG),
   5. inne rejestry i ewidencje prowadzone przez organy państwowe,
   6. oficjalne strony internetowe podmiotów gospodarczych,
   7. wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych,
   8. ogólnodostępne katalogi teleadresowe,
   9. serwisy społecznościowe,
   10. bazy danych zakupione u współpracujących z Administratorem serwisu podmiotów trzecich.
 1. Postanowienia ogólne:
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Usług Serwisu.
  2. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu. Korzystanie z oferowanych Usług jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 1. Świadczone Usługi:
  1. Serwis w ramach świadczonych Usług umożliwia:
   1. Użytkownikom:
 1. sprawdzanie zawartości i szacunkowej wyceny Baz danych,
 2. przeglądanie informacji statystycznych dotyczących zawartości zasobów Serwisu,
 3. tworzenie Kont,
 4. Zarejestrowanym użytkownikom:
 1. przechowywanie środków pieniężnych w Portfelu,
 2. tworzenie Baz danych,
 3. tworzenie Zestawień,
 4. generowanie i pobieranie Plików bazy,
 5. regularne otrzymywanie informacji o możliwości zamówienia nowych Danych z utworzonych wcześniej Baz danych
 1. Warunki korzystania z Serwisu:
  1. Wszystkie Usługi są świadczone bezpłatnie, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
  2. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany statusu wybranych Usług tj. do wprowadzenia opłat za dostęp bądź wymogu posiadania Konta w celu skorzystania z tych Usług.
  3. Każdy Użytkownik akceptujący postanowienia Regulaminu może bezpłatnie utworzyć Konto, podając przy rejestracji swój adres e-mail oraz wybrane przez siebie hasło, spełniające określone przez Administratora serwisu wymagania.
  4. Tworzenie Zestawień jest płatne, jeśli zawierają one Nowe rekordy, lub bezpłatne, jeśli zawierają tylko Posiadane rekordy. Wycena Zestawienia stanowi sumę iloczynów liczby Nowych rekordów spełniających określone kryteria i zawierających wskazane przez Zarejestrowanego użytkownika grupy informacji oraz jednostkowych cen netto tych grup wymienionych na stronie z treścią oferty Serwisu dostępnej pod adresem:
  5. Nowe rekordy uwzględnione w tworzonym Zestawieniu mogą być opłacone środkami pieniężnymi zgromadzonymi w Portfelu.
  6. Zarejestrowany użytkownik może wpłacać środki pieniężne do Portfela przelewem bankowym lub kartą płatniczą za pośrednictwem PayU na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym regulaminie tej usługi albo przelewem bankowym na rachunek Administratora serwisu po uprzednim poinformowaniu go o takim zamiarze.
  7. Zarejestrowani użytkownicy mogą kupować gotowe pakiety Baz danych w sklepie na stronie e-baza-firm.pl, a ponadto: zlecać tworzenie Baz danych poprzez składanie zamówień:
   1. mailowo;
   2. telefonicznie;
   3. przez formularz kontaktowy na stronie e-baza-firm.pl;
   4. przez formularz zamówienia na stronie e-baza-firm.pl;
  8. Zlecenie jest realizowane w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania płatności na rachunku Administratora serwisu lub zarejestrowania płatności w systemie PayU.
  9. Zarejestrowani użytkownicy mogą generować i pobierać Pliki bazy w ciągu 30 dni, licząc od dnia utworzenia Zestawienia.
  10. Dane zawarte w pobranych Plikach bazy mogą być wykorzystywane przez Zarejestrowanego użytkownika w dowolnych celach nienaruszających obowiązującego prawa, z wyłączeniem ich dalszej odsprzedaży lub udostępnienia osobom trzecim.
  11. Serwis i jego elementy, w szczególności oprogramowanie i bazy danych, są chronione przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 386), a także przepisami konwencji międzynarodowych, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi.
  12. Do korzystania z Usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą „ciasteczek” (cookies), języka HTML w wersji 4.0 lub wyższej, języka JavaScript w wersji 1.5 lub wyższej oraz kaskadowych arkuszy stylów (CSS) w wersji 2.1 lub wyższej.
  13. Użytkownicy nie mogą korzystać z oferowanych Usług w sposób powodujący nadmierne obciążenie infrastruktury technicznej Serwisu (np. wysyłając do serwera znaczną liczbę żądań HTTP w krótkim okresie).
  14. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta i dostępu do Serwisu Użytkownikom nieprzestrzegającym postanowień Regulaminu.
 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu:
  1. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) w celu obsługi płatności za dostęp do świadczonych Usług oraz wystawienia za nie faktury VAT. Dane te mogą być przetwarzane w inny sposób lub też udostępniane podmiotom i osobom trzecim.
  2. Zarejestrowanemu użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania, a także do usunięcia w dowolnym momencie Konta i wszystkich powiązanych z nim danych. Administrator serwisu zobowiązuje się do usunięcia Konta niezwłocznie po otrzymaniu od Zarejestrowanego użytkownika takiej dyspozycji i pozytywnym zweryfikowaniu jego tożsamości.
  3. Przy tworzeniu Konta Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przy rejestracji adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 1. Odstąpienie od umowy:
  1. Zarejestrowany użytkownik ma prawo do otrzymania zwrotu środków wykorzystanych do opłacenia wskazanych Nowych rekordów na wskazany rachunek bankowy, jeśli nie pobrał on żadnego Pliku bazy zawierającego te rekordy.
  2. W przypadkach opisanych wyżej Administrator serwisu zobowiązuje się do zwrotu środków we wskazany przez Zarejestrowanego użytkownika sposób w ciągu 14 dni od otrzymania takiej dyspozycji.
 1. Gwarancja:
  1. Administrator serwisu gwarantuje (dalej: Gwarancja), że informacje zawarte w co najmniej 95% wszystkich Rekordów w każdym Zestawieniu będą poprawne i aktualne, w szczególności:
  2. Dane z grup informacji Podstawowe dane, Numery rejestrowe mogą się różnić od informacji dostępnych w dniu przekazania ich Zarejestrowanemu użytkownikowi w oficjalnej wyszukiwarce rejestru REGON działającej pod adresem: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/,
  3. Dane z grup informacji Adresy pocztowe, Adresy strony internetowej, Adresy e-mail, Numery telefonu będą umożliwiały nawiązanie kontaktu z podmiotem, którego dotyczą.
  4. W przypadku, gdy Zarejestrowany użytkownik wykaże, że liczba Rekordów zawierających niepoprawne lub nieaktualne informacje (zwanych dalej: Błędnymi rekordami) przekroczyła 5% liczby wszystkich Rekordów uwzględnionych w Zestawieniu, przysługuje mu prawo do wymiany takich Rekordów na inne lub do uzyskania zwrotu opłaty naliczonej za Błędne rekordy do Portfela w kwocie obliczonej według wzoru:

K = (S – 5%) * P

gdzie:

K – kwota netto do zwrotu,
S – stosunek liczby Błędnych rekordów do liczby wszystkich Rekordów dostępnych w Zestawieniu,
P – opłata pobrana za udostępnienie Zestawienia.

 1. W przypadku sprzedaży Zarejestrowanemu użytkownikowi omyłkowo Zestawienia, które otrzymał on już wcześniej lub sprzedaży Zestawienia, w którym Pojedyncze rekordy powtarzają się, Zarejestrowany użytkownik może domagać się uzyskania nieodpłatnie nowego Zestawienia lub nieodpłatnej wymiany powtarzających się Pojedynczych rekordów na nowe.
 2. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2., Zarejestrowany użytkownik przekaże Administratorowi serwisu plik komputerowy z listą Błędnych rekordów ze wskazaniem zawartych w nich nieaktualnych informacji. Administrator serwisu po przeprowadzeniu weryfikacji wymieni Błędne rekordy na inne albo zwróci Zarejestrowanemu użytkownikowi należną kwotę w ciągu 14 dni licząc od dnia wskazania nieprawidłowości w pliku.
 3. Administrator serwisu może odmówić wymiany Błędnych rekordów lub zwrócenia Zarejestrowanemu użytkownikowi kwoty stanowiącej ich wartość, jeśli wykaże, że wskazane rekordy zawierają poprawne informacje i spełniają kryteria wymienione w punkcie 1.
 4. Gwarancja obowiązuje przez 90 dni licząc od dnia udostępnienia Zarejestrowanemu użytkownikowi Zestawienia.
 1. Reklamacje:
  1. Reklamacje dotyczące świadczonych Usług można zgłaszać Administratorowi serwisu drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.
  2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać dane Zarejestrowanego użytkownika (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres oraz adres e-mail użyty przy rejestracji w Serwisie), przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania oraz wszystkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  3. Administrator serwisu rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich złożenia. O rozstrzygnięciu reklamacji Zarejestrowany użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.
 1. Odpowiedzialność:
  1. Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za prowadzenie publicznych rejestrów stanowiących Źródła informacji wykorzystywane przez Administratora serwisu.
  2. Dane pochodzą bezpośrednio ze Źródeł informacji i nie są przez Administratora serwisu w żaden sposób modyfikowane. Administrator serwisu zastrzega sobie jednak prawo do poprawiania oczywistych błędów (np. literówek) w posiadanym zbiorze danych lub zmiany formy przechowywanych w nim informacji w celu podniesienia jakości świadczonych Usług.
  3. Administrator serwisu nie będzie poprawiał zawartych w Bazach danych informacji na wniosek zainteresowanej osoby, jeśli osoba ta nie wykaże, że informacje zawarte w Bazach danych różnią się od informacji dostępnych w Źródłach informacji wykorzystywanych przez Administratora serwisu.
  4. Administrator serwisu dokłada starań, aby Dane były aktualne. Dane firm aktualizowane są raz w miesiącu.
  5. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za pojawienie się w Serwisie bądź w Bazach danych niedokładnej, błędnej, nieprawdziwej informacji oraz za sposób jej użycia. Serwis nie może być traktowany jako oficjalne źródło informacji, które może wywierać wpływ na jakąkolwiek sytuację prawną lub faktyczną.
 1. Postanowienia końcowe:
  1. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym Zarejestrowani użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną na 14 dni przed wejściem zmian w życie.
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw właściwych.
  3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go w Serwisie i jest dostępny pod adresem e-baza-firm.pl/regulamin
  4. Zarejestrowany użytkownik akceptuje Regulamin przy składaniu Zamówienia za pomocą formularza kontaktowego
  5. Użytkownik składający Zamówienie mailowo lub telefonicznie akceptuje Regulamin poprzez formularz zamówienia, który zostaje przesłany Użytkownikowi celem potwierdzenia Zamówienia i zaakceptowania Regulaminu.
Przewiń do góry